Obligatii de informare a clientilor finali de furnizorii de gaze naturale

Modalităţi de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

Furnizorii de gaze naturale au obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor finali, în etapa precontractuală şi în etapa contractuală, informaţii transparente, prezentate într-un manieră clară, completă şi lizibilă, privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.

Informaţii în etapa precontractuală 

În vederea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare aferent furnizării gazelor naturale în regim negociat, clientul final se poate adresa oricărui furnizor de gaze naturale şi are dreptul să negocieze cu acesta condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau să accepte o ofertă-tip publicată de către acesta, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică.
Furnizorii publică ofertele-tip prin următoarele mijloace proprii:
a) pe pagina proprie de internet;
b) la punctul unic de contact.
Oferta-tip se pune la dispoziţia clientului final, la cerere, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă se solicită astfel, în formă electronică.
În situaţia acceptării de către clientul final a unei oferte-tip, furnizorul are obligaţia să includă în contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale toate informaţiile din respectiva ofertă- tip, fără a se limita la acestea.
Ofertele-tip trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale furnizorului ofertant;
b) data întocmirii ofertei-tip, cu precizarea duratei de valabilitate, în situaţia în care aceasta are un termen limitat;
c) categoria şi tipul de client final care poate opta pentru oferta-tip respectivă;
d) descrierea serviciilor oferite; în cazul în care este oferit un „pachet de servicii”, prin includerea în acesta, pe lângă furnizarea gazelor naturale, şi a altor servicii, se vor prezenta condiţiile în care se oferă acestea, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informaţiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;
e) preţul de furnizare (lei/MWh) şi tarifele aferente serviciilor incluse în „pachetul de servicii”, după caz; în situaţia în care oferta-tip are ca obiect furnizarea gazelor naturale cu servicii reglementate de distribuţie/transport/înmagazinare subterană a gazelor naturale incluse, se va preciza tipul serviciului reglementat care este inclus în preţul final de furnizare;
f) garanţiile solicitate, după caz;
g) termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii;
h) opţiunile privind modul de transmitere a facturii, printre care şi transmiterea pe cale electronică;
i) durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală a acestuia;
j) modalitatea de acceptare a ofertei-tip;
k) documentele necesare pentru încheierea contractului.
Furnizorul pune la dispoziţia clientului final, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă se solicită astfel, în formă electronică, o copie a contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia.

Informaţii în etapa contractuală
Informaţiile cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale
Furnizorul are obligaţia să încheie cu clientul final un contract care să prevadă condiţii/clauze contractuale echitabile şi transparente, prezentate într-o manieră clară, completă şi lizibilă, şi care să conţină cel puţin următoarele informaţii:
a) identitatea şi adresa furnizorului;
b) serviciile oferite, calitatea serviciilor oferite, precum şi termenul de începere a derulării contractului, respectiv termenul prevăzut pentru începerea alimentării iniţiale cu gaze naturale, după caz;
c) tipurile serviciilor de mentenanţă oferite, după caz;
d) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanţă, după caz;
e) durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală a acestuia;
f) eventualele compensaţii/despăgubiri şi modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul nerespectării calităţii serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi/sau realizate cu întârziere;
g) informaţii privind drepturile clienţilor finali, inclusiv privind modalitatea de soluţionare a plângerilor;
h) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor.
Furnizorul are obligaţia să notifice clientul final cu privire la orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să informeze în momentul notificării cu privire la dreptul de a denunţa contractul, în cazul în care clientul final nu acceptă noile condiţii notificate; notificarea clientului final cu privire la orice majorare a preţului/tarifului practicat se face de către furnizor în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-o manieră simplă, clară, lizibilă şi accesibilă.

Informaţiile cuprinse în facturile emise de furnizor şi/sau în documentele anexate acestora
Factura emisă de furnizor clientului final trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: data emiterii facturii, perioada de facturare, data scadenţei facturii, indexul vechi şi nou, cu precizarea dacă indexurile sunt citite sau estimate, puterea calorifică superioară, cantitatea de gaze naturale facturată exprimată în mc şi MWh, preţul unitar, modalitatea de plată, denumirea fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură, valorile pentru fiecare mărime de facturat, valoarea totală de plată.
Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului final, într-o formă clară, completă, lizibilă şi uşor de înţeles, prin intermediul facturii şi/sau a documentelor anexate acesteia, următoarele date:
a) elementele componente ale preţului final, cu precizarea celor care sunt reglementate şi care, pe cale de consecinţă, nu pot face obiectul negocierii cu clientul final;
b) modul de determinare a consumului facturat, respectiv prin citire directă a indexului echipamentului de măsurare, prin autocitire sau prin estimare consum;
c) informaţii privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul, în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, cu precizarea că „Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale” este publicată pe pagina de internet a ANRE;
d) informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor.
Pentru a oferi clienţilor finali posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum de gaze naturale, furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clienţilor finali, cel puţin o dată la 6 luni, într-o formă clară, completă, lizibilă şi uşor de înţeles, prin intermediul facturii şi/sau a documentelor anexate acesteia, următoarele date:
a) preţul actual şi consumul real de gaze naturale;
b) comparaţii între consumul actual al clientului final şi consumul corespunzător aceleiaşi perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile, preferabil sub formă grafică;
c) informaţii privind conceptul de eficienţă energetică, respectiv datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde clienţii finali pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profilurile de referinţă privind consumul individual şi alte specificaţii tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului.